Bel ons

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met zaterdag

085 003 0311

ALL-IN TARIEVEN

Noord Holland

GEMAKKELIJK BESTELD

SNELLE LEVERING

  • ALL-IN TARIEVEN
  • NOORD HOLLAND
  • GEMAKKELIJK BESTELD
  • SNELLE LEVERING

Winkelmand

Je winkelmandje is leeg.

Algemene Voorwaarden De Brug B.V.

1) Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Klant: degene tot wie De Brug B.V. een aanbieding richt of werkzaamheden (laat) verricht (en).
  • De Brug B.V.: degene die diensten verleent aan de klant.
  • Container: een hulpmiddel bestemd voor het verzamelen en transporteren van afvalstoffen.
  • Afvalstoffen: alle door de klant aan De Brug B.V. aangeboden of daartoe bestemde stoffen, waarvan de klant zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
  • Verwerkingsinrichting: de inrichting waar afvalstoffen worden verwerkt, op- of overgeslagen.
  • Werkzaamheden: alle activiteiten die De Brug B.V. in de uitoefening van haar onderneming uitvoert (waaronder begrepen inzameling, op- en overslag van afvalstoffen, transport, in (bruik)leen verschaffen van containers etc.)

2) Toepasselijkheid

a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten van en met De Brug B.V..
b) Op van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingen kan door de klant slechts een beroep worden gedaan, indien deze door De Brug B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
c) De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3) Omschrijving afvalstoffen

a) De klant is verantwoordelijk voor een juiste omschrijving van de afvalstoffen. Indien achteraf blijkt dat de afvalstoffen afwijken van deze omschrijving zijn de gevolgen hiervan geheel voor rekening en risico van de klant.
b) Bij gegronde redenen kan De Brug B.V. monsters van de afvalstoffen nemen ten einde deze te (doen) analyseren. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant, tenzij blijkt dat de afvalstoffen conform de in het voorgaande lid bedoelde omschrijving zijn en voorts tussen de klant en De Brug B.V. een overeenkomst met betrekking tot de afvalstoffen tot stand komt.

4) Overeenkomst

a) De overeenkomst tussen partijen komt tot stand, doordat de klant een aanbod van De Brug B.V. betaalt.
b) Indien De Brug B.V. binnen 24 uur na de aanvaarding door de klant en onder opgave van redenen, haar aanbod heeft herroepen komt er geen overeenkomst tot stand.

5) Prijs

a) De Brug B.V. is verplicht omzetbelasting te heffen en eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, tenzij schriftelijk anders wordt vermeld.
b) De kosten verbonden aan de vergunningen, rechten en belastingen, welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, komen voor rekening van de klant.
c) Van meerwerk is onder meer sprake, indien:
i) de klant aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden wenst
ii) De Brug B.V. aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden en De Brug B.V. van oordeel is dat die werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid wenst omdat zulks naar redelijk oordeel van De Brug B.V. noodzakelijk is voor een goede en vakkundige uitvoering van de overeenkomst, op grond van nieuwe of gewijzigde
1Algemene Voorwaarden De Brug B.V. Fahrenheitstraat 18 6662 PZ Elst – Gld.
overheidsvoorschriften en/of op grond van niet-nakoming door de klant van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en De Brug B.V. van oordeel is dat die werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid.
d) Meerwerk zal afzonderlijk aan de klant in rekening worden gebracht.

6) Uitvoering van de werkzaamheden

a) Iedere termijn waarbinnen De Brug B.V. een prestatie dient te verrichten geldt nimmer als fatale termijn
b) De Brug B.V. heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten. In laatstgenoemd geval blijft De Brug B.V. verantwoordelijk voor de werkzaamheden.
c) De klant zal De Brug B.V. alle gegevens verschaffen, die zij naar haar oordeel redelijkerwijs nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de overeenkomst.
d) De klant staat ervoor in dat zaken van hem waaraan of waarmee werkzaamheden worden verricht, voor die werkzaamheden veilig en geschikt zijn, en zal de vanwege de overheid geldende voorschriften in acht te nemen.

7) Betaling

a) Betaling dient direct na opdrachtverstrekking (binnen 30 minuten) te geschieden. De klant is niet gerechtigd tot verrekening, korting of opschorting van zijn betalingsverplichting.
b) Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten voor gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering voor zijn rekening.

8) Overmacht

a) De Brug B.V. heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Brug B.V. de overeenkomst had moeten nakomen. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan De Brug B.V. zijn toe te rekenen (overheidsmaatregelen, werkstaking, weersgesteldheid die uitvoering van de overeenkomst vertraagt c.q. onmogelijk maakt etc.).
b) Tijdens overmacht aan de zijde van De Brug B.V. worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Brug B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen, zijn zowel zij als de klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de klant van voornoemde bevoegdheid gebruik maakt, is hij verplicht de afvalstoffen terug te nemen. Dit zal geschieden voor rekening en risico van de klant.
c) Indien De Brug B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

9) Aansprakelijkheid van De Brug B.V.

a) Behoudens in geval van opzet of grove schuld van De Brug B.V., is zij niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, tengevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dan wel ten gevolge van een onrechtmatige daad van De Brug B.V. of van personen waarvoor zij rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.
2Algemene Voorwaarden De Brug B.V. Fahrenheitstraat 18 6662 PZ Elst – Gld.
b) Behoudens in geval van aansprakelijkheid van De Brug B.V. op grond van het eerste lid, vrijwaart de klant haar tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
c) De Brug B.V. is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat doordat de verwerkingsinrichting afvalstoffen weigert. De afvalstoffen zullen in een dergelijk geval aan de klant worden teruggegeven, waarbij alle daarmee gemoeide kosten voor zijn rekening zullen komen.
d) De Brug B.V. is niet aansprakelijk voor schade bij derden of bij de klant ontstaan aan wegdek, trottoir, gebouwen en dergelijke, dan wel persoonlijke of zaakschade veroorzaakt door een container of de plaatsing daarvan, tenzij de schade een rechtstreeks gevolg is van het gebruik van ondeugdelijk materieel of van ondeskundig handelen van De Brug B.V..
e) Indien en voor zover op grond van de tussen klant en De Brug B.V. gesloten overeenkomst enigerlei aansprakelijkheid van De Brug B.V. moet worden aangenomen, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor haar dekking wordt verleend door de verzekeringspolis die zij heeft met haar verzekeringsmaatschappij. Voor zover de schade niet door de verzekeringspolis wordt gedekt, is de schadevergoeding in ieder geval beperkt tot de waarde van de factuur in verband waarmee de schade is ontstaan.

10) Aansprakelijkheid van de klant

a) De klant is aansprakelijk voor de schade door hem toegebracht aan het personeel of hulppersonen en de eigendommen van De Brug B.V. en/of schade ontstaan naar aanleiding van aanwijzingen, door of vanwege de klant aan De Brug B.V. gegeven.
b) De klant is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het gevolg is van het in strijd met het bepaalde in artikel 3.a van deze voorwaarden aanbieden van afvalstoffen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
c) Indien De Brug B.V. door derden, daaronder begrepen degene aan wie de afvalstoffen door haar ter (verdere) verwerking worden toegezonden, aansprakelijk wordt gesteld voor schade als bedoeld in het eerste lid van dit artikel en de klant voor deze schade aansprakelijk kan worden gehouden, is de klant gehouden De Brug B.V. ter zake te vrijwaren.
d) De container komt voor risico van klant, vanaf het moment dat de container door De Brug B.V. gelost is tot op het moment dat de container wordt opgehaald. De klant vrijwaart De Brug B.V. tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schaden welke ontstaan zijn in de periode welke ligt tussen het lossen en het ophalen van de container.
e) De klant is gedurende de periode dat de container tot zijn beschikking staat, aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen graffiti en vervuiling, ontstaan aan de container.

11) Ontbinding

a) Elk van de partijen is bevoegd de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere partij te ontbinden, indien deze (andere) partij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, dan wel zijn bedrijf liquideert, of op een substantieel gedeelte van zijn vermogen beslag wordt gelegd.
b) De Brug B.V. is voorts bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de klant, na ingebrekestelling, nalatig blijft om aan zijn verplichtingen jegens De Brug B.V. te voldoen.
3Algemene Voorwaarden De Brug B.V. Fahrenheitstraat 18 6662 PZ Elst – Gld.
c) De klant is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien De Brug B.V., na ingebrekestelling, waarbij aan De Brug B.V. een redelijke termijn van tenminste 14 dagen wordt gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, daarmee nalatig blijft.
d) Indien een situatie als bedoeld in lid a) of b) zich aan de zijde van de klant voordoet, is iedere vordering die De Brug B.V. of de klant heeft of zal hebben, direct en volledig opeisbaar.

12) Het afvoeren en in ontvangstneming

a) Bij het aangaan van de overeenkomst heeft de klant via de website kennis over welke afvalstoffen conform deze overeenkomst aangeboden mogen worden. De acceptatie- voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst. De Brug B.V. neemt de afvalstoffen in ontvangst op de met de klant overeengekomen locatie. Vanaf dat moment zijn de afvalstoffen het eigendom van De Brug B.V. en komen voor zijn risico, tenzij na acceptatie blijkt dat is afgeweken van de voorwaarden waaronder aanlevering dient plaats te vinden. Indien De Brug B.V. de overeenkomst ontbindt, wordt de eigendoms- en risico-overgang ten aanzien van de afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft, geacht niet te hebben plaatsgevonden.
b) Het staat De Brug B.V. gedurende de looptijd van de overeenkomst vrij wijzigingen aan te brengen in de categorieën van afvalstoffen welke niet mogen worden aangeboden. De Brug B.V. stelt de klant schriftelijk van deze wijziging in kennis. De klant heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden binnen één maand na verzending van deze wijzigingen.
c) De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van een container. Desgewenst kan De Brug B.V. van de klant verlangen, dat de klant bij lediging, afvoer of vervanging opgave doet van de samenstelling van de inhoud van de container.
d) De Brug B.V. kan niet verplicht worden tot het in ontvangst nemen van meer of andere afvalstoffen en/of het uitvoeren van andere of meer werkzaamheden, dan tussen partijen is overeengekomen.
e) De Brug B.V. heeft in de volgende gevallen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring gericht aan de klant te ontbinden:
i) de hoeveelheid van de afvalstoffen afwijkt van hetgeen daaromtrent in de overeenkomst
ii) de samenstelling van de afvalstoffen afwijkt van de omschrijving als bedoeld in artikel 3.a
iii) niet is voldaan aan wettelijke voorschriften betreffende transport.
f) De klant is verplicht de afvalstoffen, waarop de ontbinding betrekking heeft, op eerste verzoek van De Brug B.V. terug te nemen, tenzij partijen een nieuwe overeenkomst sluiten over de afvalstoffen. Het transport van de afvalstoffen geschiedt in dat geval voor rekening en risico van de klant. Bovendien is de klant in geval van ontbinding als voorzien in dit artikel verplicht de door De Brug B.V. reeds ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten aan haar te vergoeden.
g) De Brug B.V. kan ter zake van de afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft een nieuw aanbod doen, doch is daartoe niet verplicht. Het eigendom en risico van de afvalstoffen, waarop de ontbinding betrekking heeft gaat pas op De Brug B.V. over als de gewijzigde of vervangende overeenkomst tot stand is gekomen.

13) Transport

werd bepaald; dan wel van het resultaat van de analyse na monsterneming als voorzien in artikel 3.b;
4Algemene Voorwaarden De Brug B.V. Fahrenheitstraat 18 6662 PZ Elst – Gld.
De klant zal zich houden aan de aanwijzingen van De Brug B.V. inzake de wijze waarop de afvalstoffen dienen te worden aangeboden. Het transportrisico wordt gedragen door De Brug B.V.. Het transport dient te geschieden overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

14) Algemeen

a) Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is/zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen verplichten zich om dan een zodanige regeling te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling(en) zoveel mogelijk benadert.
b) Op alle overeenkomsten tussen De Brug B.V. en de klant, alsmede op alle overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn is Nederlands recht van toepassing.
c) Elk geschil tussen de klant en De Brug B.V. zal worden beslecht door de Nederlandse rechtbank, tenzij partijen overeenkomen het geschil aan arbitrage of bindend advies te onderwerpen.